Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009

Napsal admin • Čer 8th, 2010 • Rubrika: Statní rozpočet

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2009 celkové příjmy státního rozpočtu výše 974,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1167,0 mld. Kč a schodek dosáhl 192,2 mld. Kč, což je proti roku 2008 výsledek horší o 172,2 mld. Kč. Tento předběžný schodek dozná ještě mírných úprav, které souvisejí se závěrečným zúčtováním sdílených daní územním rozpočtům. Zúčtování bude realizováno v prvních pracovních dnech ledna 2010.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-prosinec 2008 2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Rozpočet po změnách**) Skutečnost leden-prosinec % plnění % plnění
1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 8 9=5:1
PŘÍJMY CELKEM 1063,94 1114,00 1128,69 1131,80 974,77 86,4 86,1 101,3 91,6
VÝDAJE CELKEM 1083,94 1152,10 1167,33 1184,57 1167,01 100,0 98,5 96,6 107,7
SALDO -20,00 -38,10 -38,65 -52,77 -192,24 497,4 364,3 28,0 961,1
*) rozpočet upravený k 30.9.2009
**) rozpočet upravený k 31.12.2009 (včetně zákona č. 423/2009 Sb., kterým se změnil zákon 475/2008 Sb., o státním rozpočtu – navýšení rozpočtu výdajů původně schváleného rozpočtu výdajů o 14,1 mld. Kč – především v oblasti sociálních výdajů a v rámci státního sluhu). Sloupec 2 a 3 tuto změnu neobsahuje – není ještě známa v položkovém členění
  • Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, je v následujícím textu dosažená skutečnost hospodaření státního rozpočtu srovnávána k rozpočtu po změnách k 30.9.2009. U rozpočtu po změnách k 31.12.2009 jsou zatím známy rozpočty celkových příjmů (1 131,8 mld. Kč – změna se týká pouze nedaňových a ostatních příjmů) a celkových výdajů (1 184,6 mld. Kč) při schodku 52,8 mld. Kč. Podrobnější údaje o rozpočtu po změnách k 31.12.2009 budou známy později.

Příjmy státního rozpočtu

Celkové předběžné příjmy dosáhly ke konci roku 2009 výše 974,8 mld. Kč, tj. 86,1 % rozpočtu po změnách k 31.12.2009 (nenaplnění rozpočtu o 157,0 mld. Kč), při meziročním poklesu o 89,2 mld. Kč, tj. o 8,4 % (v roce 2008 to byl růst o 3,7 %). Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 485,2 mld. Kč (49,8 % celkových příjmů, v roce 2008 to bylo 51,2 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 347,9 mld. Kč (35,7 % celkových příjmů, v roce 2008 to bylo 36,2 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 141,6 mld. Kč (14,5 % celkových příjmů, v roce 2008 to bylo 12,6 %).

Daňové příjmy ve výši 485,2 mld. Kč byly plněny na 81,5 % a k dosažení rozpočtované výše tak chybělo 110,3 mld. Kč. Meziročně klesly o 59,2 mld. Kč, tj. o 10,9 % (v roce 2008 vrostly o 2,0 %).

Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem DPPO a DPFO.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 83,3 mld. Kč představovala 63,9 % rozpočtu (loni plnění na 107,9 %) a meziročně tak klesla o 43,9 mld. Kč, tj. o 34,5 %. Rozpočet této daně počítal s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008 a nakonec nebyl naplněn o 47,0 mld. Kč. Výpadek inkasa DPPO mimo jiné ovlivnilo zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců a kladně vyřízené žádosti daňových subjektů o stanovení záloh jinak než vyplývá z jejich poslední známé daňové povinnosti s ohledem na očekávaný pokles daňové povinnosti následkem nepříznivého hospodářského vývoje.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 85,7 mld. Kč, tj. 80,0 % rozpočtu (loni plnění na 105,3 %) při meziročním poklesu o 9,2 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet uvažoval s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008 a zůstal nenaplněn o 21,5 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 75,8 mld. Kč při plnění rozpočtu na 86,7 % (loni to bylo na 100,7 %) a meziročním poklesu o 2,8 mld. Kč, tj. o 3,5 %. Rozpočet 2009 byl nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 % a k jeho naplnění chybělo 11,6 mld. Kč. U inkasa této daně se negativně projevila ekonomická krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 2,9 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 22,2 % (loni to bylo na 110,8 %) a meziroční pokles o 6,3 mld. Kč, tj. o 68,6 %. Rozpočet 2009 byl nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 % a nebyl naplněn o 10,1 mld. Kč. Příčiny nízkého plnění jsou stejné jako u daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 7,1 mld. Kč, což představuje 104,0 % rozpočtu (loni 185,4 %) a meziročně byla o 0,2 mld. Kč pod úrovní roku 2008. Rozpočet 2009 počítal s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008 a nakonec byl překročen o 0,3 mld. Kč.

Inkaso DPH představovalo 176,8 mld. Kč, tj. 91,1 % rozpočtu, což je o 1,6 procentního bodu nižší plnění než v roce 2008. Meziroční pokles o 1,0 mld. Kč, tj. o 0,6 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % – měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 9,8 procentního bodu. Rozpočet zůstal nenaplněn o 17,3 mld. Kč. Zde se negativně projevil především pokles spotřeby domácností.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 123,9 mld. Kč, což představuje 86,1 % rozpočtu (loni to bylo na 93,1 %) a meziroční pokles o 1,7 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Rozpočet počítal s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008 a nakonec nebyl naplněn o 20,0 mld. Kč. Propad mimo jiné souvisel s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do prosince 2009 (splatnost za říjen 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 4,8 mld. Kč. I zde se projevuje ekonomická krize (např. snižující se autodoprava).

Inkaso nepřímých daní tak dosáhlo výše 300,6 mld. Kč a jejich podíl na daňových příjmech tak činil 62,0 % (v roce 2008 to bylo 55,7 %). Příjmy z daní právnických a fyzických osob dosáhly 169,1 mld. Kč, což představuje podíl na daňových příjmech 34,8 % (v roce 2007 to bylo 40,8 %).

Inkaso majetkových daní dosáhlo 8,1 mld. Kč, což představuje 68,3 % rozpočtu (nenaplnění o 3,7 mld. Kč) a meziroční pokles 2,4 mld. Kč.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za rok 2009 vykázány ve výši 1,4 mld. Kč, tj. 87,3 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU). Meziročně klesly o 0,8 mld. Kč, tj. o 36,6 %.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 70,9 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,8 mld. Kč (o 9,3 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci roku 2009 výše 660,6 mld. Kč, což představuje 81,0 % rozpočtu (rozpočet tak nebyl naplněn o 155,2 mld. Kč) a meziroční pokles o 86,3 mld. Kč, tj. o 11,6 %. V roce 2008 dosáhlo celostátní inkaso daní 746,9 mld. Kč, tj. 99,4 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 24,9 mld. Kč, tj. o 3,5 % (celoročně bylo nižší než rozpočet o 6,2 mld. Kč – podle finančních výkazů).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 347,9 mld. Kč, což představuje 87,7 % rozpočtu (loni to bylo 99,6 %) a meziroční pokles o 37,6 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet počítal s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 a nebyl naplněn o 48,7 mld. Kč (relativně nízký předpokládaný růst souvisel se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 309,3 mld. Kč, tj. plnění na 87,7 % rozpočtu (nenaplnění o 43,3 mld. Kč), při meziročním poklesu o 8,2 mld. Kč, tj. o 2,6 % (rozpočet počítal s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2008). Negativně se na inkasu této daně projevila mimo ekonomické krize i možnost zaměstnavatelů využívat slevy na pojistném na sociální zabezpečení formou odečtu od celkového odváděného pojistného.

Za rok 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 141,6 mld. Kč, což je 103,8 % rozpočtu po změnách (překročení rozpočtu o 5,1 mld. Kč) a o 7,6 mld. Kč, tj. o 5,7 % více než v roce 2008 (schválený rozpočet uvažoval s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst byl způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na plnění těchto příjmů mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil 31,7 mld. Kč. Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 9,1 mld. Kč (v roce 2008 to bylo o 38,7 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu), které činily 59,7 mld. Kč (plnění na 55,6 %), což je o 25,2 mld. Kč více než v roce 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 8,6 mld. Kč a byly tak plněny na 128,8 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2009 čerpány ve výši 1167,0 mld. Kč, což představuje 98,5 % rozpočtu po změnách k 31.12.2009 (nedočerpání o 17,6 mld. Kč) a meziroční růst o 83,1 mld. Kč, tj. o 7,7 % (v roce 2008 meziročně klesly o 0,8 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 1032,8 mld. Kč, tj. na 99,8 % rozpočtu po změnách. Proti stejnému období roku 2008 vzrostly o 56,9 mld. Kč, tj. o 5,8 %. V roce 2008 byly čerpány meziročně o 0,2 % více.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). Za rok 2009 bylo na sociální dávky vynaloženo 429,5 mld. Kč, tj. 101,0 % rozpočtu (v listopadu došlo ke změně zákona o státním rozpočtu – navýšení v oblasti sociálních dávek o 7,1 mld. Kč; rozdělení podle jednotlivých dávek bude známo později), při meziročním růstu o 28,6 mld. Kč, tj. o 7,1 % (v roce 2008 činil jejich meziroční růst 3,4 %). Na důchody připadlo 339,8 mld. Kč, při meziročním růstu o 27,3 mld. Kč, tj. o 8,7 % (v roce 2008 meziročně vzrostly o 7,8 %). Prostředky na podpory v nezaměstnanosti dosáhly 15,1 mld. Kč a jsou tak o 8,0 mld. Kč vyšší než v roce 2008. Naopak u ostatních sociálních dávek (33,5 mld. Kč) a státní sociální podpory (41,2 mld. Kč) bylo meziroční čerpání o 6,6 mld. Kč nižší.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 125,3 mld. Kč, což představuje 95,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Čerpání představovaly především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 75,5 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč méně než v roce 2008. Dalších 24,6 mld. Kč (loni 0,6 mld. Kč méně) představovaly transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 48,7 mld. Kč, tj. 102,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 1,4 mld. Kč, tj. o 3,0 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly čerpány ve výši 53,1 mld. Kč, tj. 110,0  % rozpočtu a meziročně vzrostly o 8,3 mld. Kč, tj. o 18,6 %. Vzhledem k očekávanému překročení rozpočtované částky byl v listopadu 2009 navýšen rozpočet kapitoly celkem o 7,0 mld. Kč (tato částka není v rozpočtu po změnách k 30.9.2009 obsažena).

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 31,4 mld. Kč, což představuje 91,8 % rozpočtu a jejich objem je nad úrovní roku 2008 o 1,1 mld. Kč, tj. o 3,7 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 134,2 mld. Kč, což představuje 100,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 26,2 mld. Kč, tj. o 24,2 %.

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2009 dosáhl předběžně 192,2 mld. Kč a je to proti roku 2008 výsledek horší o 172,2 mld. Kč. Jak již bylo uvedeno, tento výsledek dozná ještě mírných úprav (zvýšení o cca 0,2 mld. Kč). Proti schodku danému rozpočtem po změnách (k 31.12.2009) je současný stav horší o 139,5 mld. Kč. Vykázaný schodek je nejhorším výsledkem hospodaření státního rozpočtu od roku 1993. Na hospodaření státního rozpočtu v roce 2009 se negativně projevila především ekonomická krize a některé legislativní úpravy umožňující různé úlevy především v oblasti daní a pojistného na sociální zabezpečení. Inkaso daňových příjmů včetně pojistného bylo o 159,1 mld. Kč nižší než předpokládal schválený rozpočet.

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 22,8 mld. Kč (v prosinci 2008 to byl schodek 13,5 mld. Kč), když příjmy činily 101,4 mld. Kč (v prosinci 2008 to bylo 117,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 124,2 mld. Kč (v prosinci 2008 to bylo 130,5 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-prosinec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 580 -66 392 -20 003 -192 236
Štítky: , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku