Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2010

Napsal admin • Čer 8th, 2010 • Rubrika: Statní rozpočet

Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. Jeho tendence ve srovnáni se schváleným rozpočtem a skutečností roku 2009 ukazuje následující tabulka.

v mld. Kč
2009 2010 Rozdíl
SR 2010 – SR 2009
Rozdíl
SR 2010 Skut.2009
Index v %
SR 2010/ SR 2009
Index v %
SR 2010/Skut.2009
Rozpočet schválený Skutečnost (podle pokl.pl.) Rozpočet schválený
Celkové příjmy 1 114,00 974,61 1 022,22 -91,78 47,60 91,8 104,9
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 595,52 485,05 534,74 -60,78 49,68 89,8 110,2
DPH 194,10 176,72 188,60 -5,50 11,88 97,2 106,7
Spotřební daně 143,90 123,84 141,10 -2,80 17,26 98,1 113,9
DPPO 130,30 83,34 100,30 -30,00 16,96 77,0 120,4
DPFO 107,20 85,65 88,30 -18,90 2,65 82,4 103,1
Ostatní daňové příjmy 20,02 15,51 16,44 -3,58 0,93 82,1 106,0
Pojistné na SZ 396,68 347,92 367,13 -29,56 19,21 92,5 105,5
Nedaňové a ost. příjmy 121,80 141,64 120,35 -1,45 -21,29 98,8 85,0
Celkové výdaje 1 166,18 1 167,01 1 184,92 18,74 17,91 101,6 101,5
Běžné výdaje 1 052,09 1 032,78 1 069,47 17,38 36,70 101,7 103,6
Kapitálové výdaje 114,09 134,23 115,45 1,35 -18,79 101,2 86,0
Saldo SR -52,18 -192,39 -162,70 -110,52 29,69 311,8 84,6

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 97,6 mld. Kč, celkové výdaje 84,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 13,1 mld. Kč (v lednu 2009 vykázán přebytek 0,5 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden 2009 2010 % plnění v roce 2009 Index 2010/2009
Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 85,03 1022,22 97,61 9,5 7,6 114,8
VÝDAJE CELKEM 84,54 1184,92 84,52 7,1 7,2 100,0
SALDO 0,48 -162,70 13,09 -8,0 -0,9 2714,5

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 97,6 mld. Kč představovaly 9,5 % schváleného rozpočtu (v lednu 2009 plněny na 7,6 %) a byly tak proti lednu 2009 vyšší o 12,6 mld. Kč, tj. o 14,8 %. Na meziročním růstu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 12,7 mld. Kč).

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 51,4 mld. Kč, což představuje 9,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 2,9 mld. Kč, tj. o 6,0 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,5 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 11,8 mld. Kč, což představuje 8,4 % rozpočtu (loni to bylo 6,5 %) a meziroční růst o 2,4 mld. Kč, tj. o 25,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009.

Inkaso DPH představovalo 28,7 mld. Kč, tj. 15,2 % rozpočtu, což je o 0,9 procentního bodu vyšší plnění než v lednu minulého roku. Meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,3 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % – měřeno ke skutečnosti roku 2009) nižší o 3,4 procentního bodu.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 0,6 mld. Kč představovala 0,6 % rozpočtu, což je téměř stejné plnění jako v lednu loňského roku a meziročně nižší inkaso o 0,3 mld. Kč, tj. o 32,4 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. Relativně nízké lednové inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2010 bude daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 9,2 mld. Kč, tj. 10,4 % rozpočtu (loni plnění na 8,4 %) při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 8,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 11,7 % (loni to bylo 9,4 %) a meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 0,9 % a její výše byla 0,1 mld. Kč nižší než v lednu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,7 mld. Kč, což představuje 10,6 % rozpočtu (loni 9,2 %) a meziročně byla vyšší o 0,1 mld. Kč, tj. o 11,8 %. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob o 24,3 mld. Kč (o 20,3 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH – o 17,2 mld. Kč (o 6,8 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1.2010 výše 69,8 mld. Kč, což představuje 9,5 % rozpočtu a meziroční růst o 3,4 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 66,4 mld. Kč, tj. 8,1 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 7,8 mld. Kč, tj. o 10,6 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,3 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 29,0 mld. Kč, což představuje 7,9 % rozpočtu (loni to bylo 8,2 %) a meziroční pokles o 3,4 mld. Kč, tj. o 10,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 25,8 mld. Kč, tj. 7,8 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 3,0 mld. Kč, tj. o 10,5 % (rozpočet počítá s růstem o 6,5 %).

Ke konci ledna 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 17,2 mld. Kč, což je 14,3 % rozpočtu a o 13,1 mld. Kč více než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009. Na výrazném meziročním růstu se podílely především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu), které činily 13,6 mld. Kč (plnění na 14,3 %), což je o 12,7 mld. Kč více než v lednu 2009. Převody z fondů OSS dosáhly 0,2 mld. Kč (loni ve stejné výši). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci ledna 0,7 mld. Kč a byly tak plněny na 10,0 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 84,5 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2010 představují 7,1 % rozpočtu (v lednu 2009 to bylo 7,2 %), což znamená stejnou výši jako v lednu 2009. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2009, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,5 %, resp. o 1,6 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci ledna čerpány ve výši 80,3 mld. Kč, tj. na 7,5 % rozpočtu (loni to bylo na 7,8 %). Proti loňskému lednu klesly o 1,7 mld. Kč, tj. o 2,1 % (rozpočet počítá s růstem o 3,6 % proti skutečnosti 2009, resp. o 1,7 % proti rozpočtu 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 31.1.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 33,0 mld. Kč, tj. 7,6 % rozpočtu (loni to bylo 8,0 %), při meziročním poklesu o 1,2 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Z toho na důchody připadlo 25,5 mld. Kč, tj. 7,4  % rozpočtu (loni to bylo 7,8 %), při meziročním poklesu o 0,8 mld. Kč, tj. o 3,2 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich lednová výše 24,7 mld. Kč představuje 19,5 % rozpočtu a proti lednu 2009 je vyšší o 1,4 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 20,1 mld. Kč (záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2009. Dalších 2,5 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 4,4 mld. Kč, tj. 8,4 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 0,4 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci ledna 2010 hrazeny ve výši 3,0 mld. Kč, tj. 4,7 % rozpočtu, a jsou pod úrovní ledna 2009 o 0,5 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 3,6 mld. Kč, což představuje 10,3 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,9 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 4,2 mld. Kč, což představuje 3,6 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 2,2 %), při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, tj. o 66,9 %.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2010 přebytkem ve výši 13,1 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2009 výsledek lepší o 12,6 mld. Kč. Na relativně pozitivním výsledku měly podíl především meziročně vyšší transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 12,7 mld. Kč).

v mil. Kč
leden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094

Štítky: ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku